جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

جرثقیل سقفی,بالابر