جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

رزومه

ردیف شرح پروژه نوع دستگاه تعداد کارفرما
1 جرثقیل سقفی 40 و 50 تن 
به دهانه 24 متر و طول 174 متر 
DEMAG 2 فرایند فولاد بین الملل
2 جرثقیل سقفی 60 تن 
به دهانه 26 متر و طول 300 متر
DEMAG 1 تاسیسات دریایی(IPS)
3 جرثقیل سقفی 20 و 10 و 3/6 و 5 و 2/3 تن
به دهانه های 18 و 24 و 29 متر

DEMAG

STHALL

5 پتروشیمی کارون
4 جرثقیل سقفی و بازویی 5 و 3/6  تن 
به دهانه 18 و طول بازویی 10 متر
DEMAG 2 گروه ملی فولاد اهواز
5 جرثقیل دروازه ای 63 تن 
به دهانه 46 متر
DEMAG 1 لوشان ، فولاد اینده سازان
6 جرثقیل سقفی 20 و 16  و 5  تن
به دهانه های 20 و 24 و 36 متر
DEMAG 4 فولاد اینده سازان
7 جرثقیل سقفی 30 و 20 تن
به دهانه 29 متر
DEMAG 2 فولاد سیادن ابهر
8 جرثقیل سقفی  16 و 10 تن
به دهانه 27 متر
DEMAG 2 فولاد خلیج فارس
9 شیفتر کانتینربر 40 تن
به دهانه 5/14 متر

SHIFT

انگلیس

2 فولاد هفت الماس
10 جرثقیلهای 1  و 2 و 5 و 10 و 5/12 تن
به دهانه های مختلف

DEMAG

KITO

15 سنگ اهن مرکزی
11 جرثقیلهای 5/0 تا 10 تن
به دهانه و ارتفاعهای مختلف
DEMAG
KITO،BALKAN
25 ایران خودرو
12 جرثقیل 5 و10 و16 تن سالن سگمنت سازی و سالن قالبهای فلزی دردشت DEMAG 5 مترو تهران

جرثقیل سقفی,بالابر