جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

آویز

جرثقیل سقفی آویز در صنایع مختلف از سقف سالن آویزان میشود و تا ظرفیت 10 تن بصورت دستی و برقی طراحی گردیده است وزن مرده در این جرثقیلها به حداقل رسیده است و به لحاظ وجود چرخهای زیاد ،نیروها بر سازه سقف گسترده شده و استرس و نیروهای وارده بر سالن کاهش میابد . جرثقیل سقفی آویز در سالن با سقف خرپا اجرا میگردد و امکان استفاده از تمام فضای موجود را فراهم میکند . کاربرد جرثقیل سقفی آویز :انبارها ، صنایع بسته بندی سبک و عمدتآ صنایع هواپیما سازی میباشد.

 

جرثقیل سقفی,بالابر