جرثقیل سقفی

 

بالابر
جرثقیل سقفی
جرثقیل سقفی
بالابر

خدمات جانبی

خدمات جانبی و تکمیلی در زمینه جرثقیلهای صنعتی کارگاهی :

نصب ور اه اندازی جرثقیلهای سقفی در ظرفیتهای مختلف و برندهای متفاوت

نگهداری و تعمیرات

رفع عیوب برقی و مکانیکی

رفع سایش ریل و چرخ

بازرسی فنی و مهندسی

مدرنیزاسیون

آرائه دستورالعملهای آموزشی اپراتوری ، مناسب با قسمتهای بهرهبرداری از جرثقیلهای سقفی

آموزش بازرسیهای دوره ای به اپراتور برای بهره برداری بهتر از تجهیزات و افزایش طول عمر جرثقیل

آموزش راه اندازی و تعمیرات به اپراتور در مواقعی که جرثقیل متوقف میشود.

تهیه فرمهای بازدید دوره ای PM و تعمیرات اضطراری CM

بهینه سازی جرثقیل با توجه به گذشت زمان و تجهیز نمودن آن به امکانات روز دنیا

صدور گواهینامه های صحت عملکرد جرثقیلهای سقفی

جرثقیل سقفی,بالابر