مگنت در جرثقیل مغناطیسی

جرثقیل مگنتی یا جرثقیل مغناطیسی

جرثقیل مگنتی توسط میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده با جریان الکتریکی کار می کند. این الکترومغناطیس بوسیله یک هسته آهنی که دور این هسته سیم پیچانده شده است و جریان الکترونیکی با عبور از سیم پیچیده شده، میدان الکترومغناطیسی ایجاد می کند که باعث جذب مواد رسانا مثل آهن می شود. اگر جریان الکترونیکی قطع شود، …

جرثقیل مگنتی یا جرثقیل مغناطیسی ادامه »