چرخ جرثقیل LRS

چرخ جرثقیل LRS دماگ

مشخصات و کارکرد چرخ جرثقیل LRS شرکت دماگ