جرثقیل کارگاهی سقفی

جرثقیل کارگاهی دستی و برقی

جرثقیل کارگاهی

جرثقیل کارگاهی متحرک در چندین نوع طبقه بندی می‌شوند. مانند جرثقیل کارگاهی دستی و جرثقیل کارگاهی برقی. جرثقیل لقمه ای نیز به جرثقیل کارگاهی اطلاق می شود. این جرثقیل ها در انواع ظرفیت جرثقیل کارگاهی ۱ تن، جرثقیل کارگاهی ۲ تن و جرثقیل کارگاهی ۲۵ تن ساخته می شوند که قیمت جرثقیل کارگاهی دستی کمتر از نوع برقی آن است.

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی چیست ؟ انواع جرثقیل سقفی، جرثقیل سقفی خرید، طراحی جرثقیل سقفی، جرثقیل سقفی قیمت، انواع جرثقیل سقفی